Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Informace o akcii
Velikost textu:  A AA
Informace o akcii

Název​​ UNIPETROL, a .s .
Druh akcie kmenová
ISIN CZ0009091500
BIC BAAUNIPE
Forma na doručitele
Podoba zaknihovaný cenný papír
Měna
Jmenovitá hodnota 100 Kč
Počet kusů 181,334,764
Celkový objem emise 18,133,476,400 Kč
Obchodovatelnost Nekótovaná akcie

Akcie Unipetrolu nejsou obchodovány na žádném trhu cenných papírů.​

Rozsah hlasovacích práv jednotlivého akcionáře je stanoven počtem jeho akcií, kdy jedna akcie o jmenovité hodnotě 100 Kč je rovna jednomu hlasu, tedy veškeré akcie emitenta mají shodná hlasovací práva.

Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v rozhodný den.

Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu se určí stejně jako při určení akcionářova podílu ze zisku (dividendy).

S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se řízení společnosti. Toto právo uplatňuje akcionář zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.​
​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL