Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  O nás/  Interní protikorupční program
Velikost textu:  A AA
Interní protikorupční program
​Naše vize

Kapitálová skupina (dále jen "KS") ORLEN Unipetrol se řídí nejvyššími zásadami etického jednání.

Náš cíl

Zajistit spravedlivý a transparentní obchodní model pro KS ORLEN Unipetrol zaručující důvěru, bezpečnost, volnou soutěž a hodnotu všem zúčastněným stranám vstupujícím v obchodní či jiný vztah se společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol.

Naše závazky

V rámci našich každodenních povinností postupujeme v souladu s hodnotami a standardy skupiny ORLEN Unipetrol a netolerujeme korupční chování zahrnující zneužívání pozic nebo funkcí, abychom dosáhli nepatřičných finančních či osobních výhod, aktivně budujeme a ověřujeme povědomí o etických postojích a korupčních rizicích mezi našimi zaměstnanci a protějšky a jsme vázáni pravidly vyplývajícími z mezinárodní, národní a interní legislativy. Zodpovědně zjišťujeme a řídíme rizika spojená s podvody a korupčním jednáním. Zjištěné případy korupčního jednání s plnou odpovědností předáváme orgánům činným v trestním řízení. Korupční rizika hodnotíme a ú předcházíme jim v každém kroku provádění naší obchodní činnosti.

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM BYL VE SKUPINĚ ORLEN UNIPETROL SCHVÁLEN dne 1. LISTOPADU 2019

Korupce brzdí hospodářský rozvoj, podkopává volnou soutěž, zvyšuje náklady na podnikání, snižuje bezpečnost a kvalitu výrobků a služeb, což může ohrozit zájmy a poškodit image každého obchodníka.

Korupce a její zneužívání s sebou nese trestní odpovědnost a důsledky pro společnost samotnou.

Tolerance korupčního jednání brzdí podnikání, snižuje schopnost propagovat služby a produkty, může zabránit zadávání veřejných zakázek a vystavuje společnost riziku vysokých finančních sankcí.

Interní protikorupční program kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol odráží osvědčené mezinárodní postupy v prevenci, odhalování a reakci na korupční jednání, identifikaci technologických, finančních a obrazových rizik spojených s korupcí a dalšími skutky, které mohou poškodit ekonomické zájmy kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol.

Efektivní potírání korupce vyžaduje implementaci systémových řešení, založených na analýze informací dostupných v rámci organizace a z externích zdrojů.

Implementace protikorupční politiky kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol zlepšuje bezpečnost ve vztazích s obchodními partnery společnosti a posiluje vnitroorganizační komunikaci.
Protikorupční politika je formálním základem pro zavádění protikorupčního systému v kapitálové skupině ORLEN Unipetrol, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zástupci společností kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol s obchodními partnery, klientů a zástupci veřejné správy.

Systém boje proti korupci je ve společnostech kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol implementován a centrálně řízen příslušným úsekem, který pro tuto činnost využívá soubor opatření, forem a metod pro potírání a odhalování korupce a souvisejících podvodů.
 
Cílem politiky je zejména 

předcházet a odhalovat korupční jednání prostřednictvím zavádění systémových řešení; 
zjišťovat rizika, posuzovat rizika a přijímat opatření na ochranu ekonomických zájmů společností kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol

iniciovat kontrolní nebo auditní činnost k posuzování událostí a zjišťovat odpovědnost osob podezřelých z korupce, včetně zaměstnanců a zástupců společností kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol, které mohou zanedbávat zavádění a uplatňování protikorupčních pravidel; 

Implementovat a prosazovat pravidla boje proti korupci a protikorupční opatření; 
zajišťovat protikorupční opatření;

Politika vyžaduje, aby všichni zaměstnanci a zástupci společností kapitálové skupiny ORLEN Unipetrol dodržovali pravidla boje proti korupci ve všech zemích, kde kapitálová skupina ORLEN Unipetrol působí.

Politika vyžaduje, aby všichni zaměstnanci společností KS ORLEN Unipetrol​ dodržovali etické a právní zásady při všech svých činnostech, zejména při hospodářských transakcích s jednotlivci, protistranami, veřejnými institucemi a organizacemi neziskového sektoru.

Etické normy

Pracovníci a zástupci nesmějí v rámci činností vykonávaných ve prospěch KS ORLEN Unipetrol přijmout finanční nebo osobní výhodu nebo příslib této, a to ani za úkony, které nejsou v rozporu se zákonem, ani podmínit výkon takového úkonu přijetím finanční nebo osobní výhody.

Zaměstnanci společností KS ORLEN Unipetrol neposkytují žádnou finanční ani osobní výhodu žádné osobě jednající veřejně v souvislosti s výkonem této funkce.

Pracovníci a zástupci rovněž nemohou podniknout kroky k tomu, aby osobu jednající ve veřejné funkci přiměli k porušení zákona nebo jí slíbili poskytnutí finanční nebo osobní výhody.

Pracovníci a zástupci nesmějí, spoléháním se na vliv a postavení ve společnosti KS ORLEN Unipetrol, nebo vyvoláním dojmu nebo ujišťováním jiné osoby, že takový vliv existuje, vykonávat činnost výměnou za finanční nebo osobní výhodu nebo na příslib osobního prospěchu.

Zaměstnanci a zástupci společností KS ORLEN Unipetrol neposkytnou nebo neslíbí poskytnutí finanční nebo osobní výhody výměnou za zprostředkování činnosti nebo obchodu ve státní, místní, mezinárodní nebo národní instituci nebo cizím subjektu s veřejnými prostředky, spočívající v protiprávním ovlivňování rozhodnutí, jednání nebo opomenutí osobou jednající veřejně v souvislosti s výkonem této funkce.

Pracovníci společností KS ORLEN Unipetrol se nesmějí domáhat ani přijmout finanční nebo osobní výhodu výměnou za zneužití pravomocí, které jim byly svěřeny, nebo za nesplnění jejich povinností, které mohou způsobit společnosti KS ORLEN Unipetrol, v níž jsou zaměstnáni, škodu na majetku nebo které představují akt nekalé soutěže nebo nepřijatelné zvýhodnění kupujícího nebo příjemce zboží nebo služeb.

Pracovníci společností KS ORLEN Unipetrol nesmějí za účelem získání finanční nebo jiné výhody bránit nebo mařit výběrové řízení nebo uzavírat dohodu s jinou osobou jednající v neprospěch společností KS ORLEN Unipetrol nebo osoby nebo instituce, které se výběrové řízení týká. Pracovníci společností KS ORLEN Unipetrol nesmějí v souvislosti s výzvou k podání nabídek šířit informace nebo zatajit podstatné okolnosti důležité pro uzavření zakázky nebo uzavřít dohodu s jinou osobou v neprospěch KS ORLEN Unipetrol nebo osoby nebo instituce, které má být nabídka učiněna.

Prohlášení

Politika zavádí v KS ORLEN Unipetrol povinnost vytvořit podmínky pro anonymní oznamování nesrovnalostí a pravidla pro přijímání a doručování darů ve vztahu k podnikatelské činnosti zaměstnanců a zástupců.

Společnosti KS ORLEN Unipetrol​ školí své zaměstnance a zástupce v protikorupčních v uvedených protikorupčních opatřeních.

Za provádění politiky boje proti korupci v KS ORLEN Unipetrol odpovídá Úsek kontroly a bezpečnosti UNIPETROL RPA, s.r.o..

​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL