Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  O nás/  ORLEN Skylight Akcelerátor/  Průmysl 4.0 a bezpečná organizace
Velikost textu:  A AA
Průmysl 4.0 a bezpečná organizace
Neinvazivní monitorování paliva v železničních cisternách

  • Abychom usnadnili kontroly železničních cisteren na vyžádání, hledáme nástroje schopné neinvazivního měření paliva v železničních cisternách (RTC). Máme zájem o řešení, které by umožnilo identifikovat čas a místa neoprávněného přístupu a čerpání paliva z cisterny.

Nástroje pro zjišťování úniků kapalin v zařízeních

  • V reakci na potřebu zvýšit bezpečnost a provozní efektivitu energetické infrastruktury hledáme moderní metody, které umožňují rychlou detekci úniků kapalin v potrubí a armaturách. Další výhodou bude možnost řízení zásob.

Mobilní řešení pro měření průtoku na neměřených místech

  • ​Hledáme nástroje schopné přesně měřit průtok v oblastech, které dosud nebyly vybaveny vhodnými měřicími přístroji. Zajímají nás zejména řešení, která lze použít bez nutnosti zásahu do stávajících průmyslových armatur. Očekáváme, že navrhované metody budou účinné jak pro kapalné, tak pro plynné kapaliny. Žádoucí jsou řešení s certifikací ATEX.

Automatizace odvodňování ve skladovacích nádržích

  • Máme zájem o pořízení automatického systému odvodňování skladovacích nádrží, v nichž jsou uloženy rafinérské produkty, jako jsou paliva a topné oleje. Vzhledem k tendenci k hromadění vody, která se jako hustší usazuje na dně nádrží, hledáme inovativní řešení, které bude automaticky detekovat a odstraňovat nahromaděnou vodu a zároveň zajistí účinnost a bezpečnost skladovacího procesu.

Využití přebytečných výrobních plynů spálených flérou

  • Při plánovaných spuštěních a odstávkách, i včetně havarijních odstávek výrobních zařízení vznikají přebytečné dávky/produkty v plynném stavu, které se v současné době likvidují spalováním flérou. V zájmu snížení nákladů a dopadu na životní prostředí hledáme metody jak nakládat s těmito toky, které budou nezávislé na současném provozu výrobního zařízení. Výzva se týká různých průmyslových zařízení a směsi dávek/produktů mohou sestávat z vodíku, dusíku, uhlovodíků C1 až C10, jakož i inertních a rafinérských znečišťujících látek (síra, amoniak, sirovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý). Potenciál vidíme jak ve využití dané směsi, zkapalnění plynu, tak ve spalování plynů a zpětném získávání tepla.

Robotizace manipulace s poklopy cisternových vozů

  • Pro zvýšení bezpečnosti našich zaměstnanců hledáme řešení, které umožní automatizaci manipulace s poklopy cisternových vozů na automatické plnicí stanici (AFS). Chceme automatizovat činnosti, jako je otevírání a zavírání poklopů namontovaných na čtyřech motýlkových maticích, těsnění a kontrola vnitřního prostoru (včetně přítomnosti kapalin a pevných látek, stavu těsnění). Je třeba vzít v úvahu, že hmotnost poklopů nádrží se pohybuje od 10 do 20 kg a v zimním období bude muset nástroj pracovat při záporných teplotách. Zvláštní potenciál vidíme v použití robotických ramen nebo kartézských robotů XYZ v nevýbušném provedení (ATEX).

Monitorování bezpečnosti potrubí

  • ​Hledáme řešení pro zvýšení bezpečnosti přenosových potrubí. Především nám jde o detekci vnějších zásahů a nepovolených prací v okolí potrubí, stejně jako o detekci úniků a narušení potrubí. Hlavní potenciál vidíme v technologii optických vláken, senzorech IoT a analýze dat pomocí umělé inteligence.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL